Trang chủ Sinh viên Thông báo Thông báo chung Đề thi học kì I năm học 2015-2016

Đề thi học kì I năm học 2015-2016

Email In

Đề thi học kì I năm học 2015-2016 (Cập nhật)

Các hệ: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chính qui

Tuần 19 ( 04 – 09/01/2016)

1.  Đề + Đáp án môn Khí Cụ Điện – KHI CU DIEN - TC ĐCN 14 - L1 ( 04/01/2016)

2.  Đề + Đáp án môn Trang Bị Điện - TRANG BI DIEN - TC ĐCN 14 - L1 ( 06/01/2016)

Tuần 20 ( 11 – 16/01/2016)

3.  Đề + Đáp án môn Máy Điện - MD2- CĐN – ĐCN 14 - L1 ( 12/01/2016)

4.  Đề + Đáp án môn Vẽ Điện – VE DIEN - CĐN – ĐCN 14 - L1 ( 12/01/2016)

5.  Đề + Đáp án môn Truyền Động Điện - TRUYEN DONG DIEN – CDN 14 - L1 ( 14/01/2016)

6.  Đề + Đáp án môn Trang Bị Điện - TRANG BI DIEN - CĐN SCCK 14 - L1 ( 14/01/2016)

Tuần 21 ( 18 – 23/01/2016)

7.  Đề + Đáp án môn Khí Cụ Điện – KHI CU DIEN - TC ĐCN 14 – L2

8.  Đề + Đáp án môn Trang Bị Điện - TRANG BI DIEN - TC ĐCN 14 – L2

9.  Đề + Đáp án môn Truyền Động Điện - TDD –TC- CDN 14 – L2

Tuần 26 ( 22 – 27/02/2016)

1.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN - TC 15 – L1

2.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN – TC LQ 15 – L1

3.  Đề + Đáp án môn Điện Kỹ Thuật 1 –  DIEN KY THUAT 1– TC LQ 15 – L1

4.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN – CDLQ15-DE1 – L1

5.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN - CDLQ15-DE2 – L1

Tuần 27 ( 29/02 – 05/03/2016)

1.  Đề + Đáp án môn An Toàn Điện – AN TOAN DIEN -  CĐN CĐN 15 - L1

2.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN -  CĐNLQ 15 - L1 (DE 1)

3.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN -  CĐNLQ 15 - L1 (DE 2)

4.  Đề + Đáp án môn Điện Kỹ Thuật 1 –  DIEN KY THUAT 1 -CĐN15 - L1

5.  Đề + Đáp án môn Lý Thuyết Mạch – LY THUYET MACH-CD15-LAN 1

6.  Đề + Đáp án môn Mạch Điện – MACH DIEN- CDLQ15-LAN 1

7.  Đề + Đáp án môn Vật Liệu Điện – VAT LIEU DIEN-CDN15-LAN 1

Tuần 28 - Tuần 29

1.  Đề + Đáp án môn An Toàn Điện – AN TOAN DIEN -  CĐN CĐN 15 – L2

2.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN -  CĐNLQ 15 - L2

3.  Đề + Đáp án môn Kỹ Thuật Điện – KY THUAT DIEN -  TCLQ 15 - L2

4.  Đề + Đáp án môn Điện Kỹ Thuật 2 –  DIEN KY THUAT 2 -TC15 – L2

5.  Đề + Đáp án môn Lý Thuyết Mạch – LY THUYET MACH-CD15-LAN 2

6.  Đề + Đáp án môn Mạch Điện – MACH DIEN- CDLQ15-LAN 2

7.  Đề + Đáp án môn Vật Liệu Điện – VAT LIEU DIEN-CDN15-LAN 2

8.  Đề + Đáp án môn Đo Lường Điện – DO LUONG DIEN-TC15-LAN 2

 

 

 
<