logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Chức năng - Nhiệm vụ

08.03.18 | 4980 |

1. Trong hoạt động đào tạo:

- Lập kế hoạch đào tạo và phân công giảng dạy trong bộ môn Điện công nghiệp. Thực hiện giảng dạy và học tập theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc bộ môn.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy trong bộ môn.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

2. Trong hoạt động khoa học và công nghệ: Chủ động khai thác các dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ. Gắn đào tạo với doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học.

3. Trong tổ chức: Quản lý giảng viên, cán bộ, sinh viên thuộc bộ môn Điện Công Nghiệp.