logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

28.12.17 | 14832 |

 THÔNG TIN GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ - BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TT

Họ và tên

Email

Chức vụ

Hình ảnh

1

Đỗ Chí Phi

dochiphi@caothang.edu.vn 

Trưởng Khoa

2

Phan Đại Nghĩa

phandainghia@caothang.edu.vn

Trưởng bộ môn

3

Lê Phong Phú

 lephongphu@caothang.edu.vn

Phó bộ môn

4

Phạm Văn Mạng

phamvanmang@caothang.edu.vn

Giảng viên

5

Bùi Đông Hải

 bdhai@caothang.edu.vn

Giảng viên

6

Phan Thanh Tú

phanthanhtu@caothang.edu.vn

Giảng viên

7

Đặng Thanh Tùng

dangthanhtung@caothang.edu.vn

Giảng viên

8

Nguyễn Bá Nhạ

nguyenbanha@caothang.edu.vn

Giảng viên

9

Nguyễn Tấn Thành

ntthanh@caothang.edu.vn

Giảng viên

10

Đào Quang Hoàng

daoquanghoang@caothang.edu.vn

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Uyên

nguyenthiuyen@caothang.edu.vn

Giảng viên

12

Lê Thành Tâm

lttam@caothang.edu.vn

Giảng viên

13

Nguyễn Bảo Quốc

nguyenbaoquoc@caothang.edu.vn 

Giảng viên

14

Nguyễn Văn Hiền

nguyenvanhien84@caothang.edu.vn

Giảng viên

15

Nguyễn Hoàng Linh

nguyenhoanglinh@caothang.edu.vn

Giảng viên

16

Nguyễn Lương Văn Minh

 nguyenluongvanminh@caothang.edu.vn

Giảng viên

17

Nguyễn Quang Thông

nguyenquangthong@caothang.edu.vn

Giảng viên

18

Văn Kinh Luân

vankinhluan@caothang.edu.vn

Giảng viên

19

Ngô Phi Thường

npthuong@caothang.edu.vn

Giảng viên

20

Phùng Văn Biển

phungvanbien@caothang.edu.vn

Giảng viên

21

Phạm Văn Nghĩa

phamvannghia90@caothang.edu.vn

Giảng viên

22

Phạm Văn Hiệp

phamvanhiep@caothang.edu.vn

Giảng viên

23

Đoàn Quốc Đạt

doanquocdat@caothang.edu.vn

Giảng viên

24

Phạm Duy Thanh

phamduythanh@caothang.edu.vn

Giảng viên

25

Phạm Hữu Đức

phamhuuduc@caothang.edu.vn

Giảng viên

26

Lý Thị Ngọc Chi

lythingocchi@caothang.edu.vn

Giảng viên

27

Lâm Hoàng Cát Tiên

lamhoangcattien@caothang.edu.vn

Giảng viên

28

Nguyễn Thái An

nguyenthaian@caothang.edu.vn

Giảng viên

29

Phùng Triệu Tân

phungtrieutan@caothang.edu.vn

Giảng viên

30

Tạ Anh Duy

taanhduy@caothang.edu.vn

Giảng viên

31

Tô Đình Dự

todinhdu@caothang.edu.vn

Giảng viên

32

Nguyễn Trần Quang Huy

 nguyentranquanghuy@caothang.edu.vn

Giảng viên

33

Nguyễn Chí Nhân

nguyenchinhan@caothang.edu.vn