logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

28.12.17 | 9297 |

 THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH             BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Phạm Văn Thành Trưởng khoa 0913608313 pvthanh@caothang.edu.vn
2 Đỗ Chí Phi Phó khoa -
Trưởng bộ môn
0903648261 dochiphi@caothang.edu.vn
3 Lê Phong Phú Phó bộ môn 0903617646 lephongphu@caothang.edu.vn
4 Phan Đại Nghĩa Phó bộ môn 0986457503 phandainghia@caothang.edu.vn
5 Phạm Văn Mạng Giảng viên 0935872245 phamvanmang@caothang.edu.vn
6 Bùi Đông Hải Giảng viên 0903155494 bdhai@caothang.edu.vn
7 Phan Thanh Tú Giảng viên 0988476007 phanthanhtu@caothang.edu.vn
8 Đặng Thanh Tùng Giảng viên 0985370973 dangthanhtung@caothang.edu.vn
9 Nguyễn Thị Uyên Giảng viên 0985565296 nguyenthiuyen@caothang.edu.vn
10 Nguyễn Bá Nhạ Giảng viên 0902548811 nguyenbanha@caothang.edu.vn
11 Đào Quang Hoàng Giảng viên 0908464180 daoquanghoang@caothang.edu.vn
12 Nguyễn Tấn Thành Giảng viên 0919083936 ntthanh@caothang.edu.vn
13 Nguyễn Bảo Quốc Giảng viên 0972246635 nbquoc@caothang.edu.vn
14 Lê Thành Tâm Giảng viên 0988114195 lttam@caothang.edu.vn
15 Nguyễn Văn Hiền Giảng viên 0978689289 nguyenvanhien84@caothang.edu.vn
16 Nguyễn Văn Lương Minh Giảng viên 0946317045 nguyenluongvanminh@caothang.edu.vn
17 Nguyễn Hoàng Linh Giảng viên 0382739879 nguyenhoanglinh@caothang.edu.vn
18 Nguyễn Quang Thông Giảng viên 0908385289 nguyenquangthong@caothang.edu.vn
19 Trần Văn Luân Giảng viên 0933449605 tranvanluan@caothang.edu.vn
20 Văn Kinh Luân Giảng viên 0985884935 vankinhluan@caothang.edu.vn
21 Ngô Phi Thường Giảng viên 0945720249 npthuong@caothang.edu.vn
22 Phạm Văn Hiệp Giảng viên 0974197134 phamvanhiep@caothang.edu.vn
23 Phạm Văn Nghĩa Giảng viên 0938640385 phamvannghia90@caothang.edu.vn
24 Đoàn Quốc Đạt Giảng viên 0907627484 doanquocdat@caothang.edu.vn
25 Phùng Văn Biển Giảng viên 0988209652 phungvanbien@caothang.edu.vn
26 Phạm Duy Thanh Giảng viên 0902542090 phamduythanh@caothang.edu.vn
27 Phạm Hữu Đức Giảng viên 0707145186 phamhuuduc@caothang.edu.vn
28 Lâm Hoàng Cát Tiên Giảng viên 0357039093 lamhoangcattien@caothang.edu.vn
29 Lý Thị Ngọc Chi Giảng viên 0902566829 lythingocchi@caothang.edu.vn
30 Phạm Duy Phước Giảng viên 0982932631 phamduyphuoc@caothang.edu.vn
31 Võ Đại Vân Giảng viên 0373045641 vodaivan@caothang.edu.vn
32 Tô Đình Dự Giảng viên 0705766258 todinhdu@caothang.edu.vn
33 Phùng Triệu Tân Giảng viên 0332809315 phungtrieutan@caothang.edu.vn
34 Nguyễn Thái An Giảng viên 0964490814  nguyenthaian@caothang.edu.vn

    Các Tin Khác: