logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Đăng ký học kỳ phụ và học kỳ hè 2018

07.05.18 | 1745 |

I. QUI TRÌNH

Việc tổ chức học kỳ phụ hè 2018 được tổ chức theo trình tự như sau:

Bứơc 1 : Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch gồm : Qui trình thực hiện, thời gian đăng ký và các vấn đề liên quan.

Bước 2 : HSSV đăng ký môn học lại.

Bước 3 : Phòng Đào tạo tổng hợp số liệu đăng ký và  thông báo đến các Khoa/BM danh mục các môn học dự kiến mở lớp để các Khoa-Bộ môn lập thời khoá biểu và thông báo cho HS-SV những thông tin cần thiết về lớp học.

Bước 4 : Phòng Đào tạo hướng dẫn SV đóng học phí và các thông báo khác có liên quan.

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2018

- Thời gian học: Học tất cả các ngày/ tuần trong thời gian nghỉ hè theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 23/5/2018.

- Cách đăng ký: HSSV có nhu cầu học lại đăng ký theo 1 trong 2 cách :

  • Cách 1 : Đăng ký theo tập thể lớp theo mẫu đính kèm (Dành cho các khóa 2016 và khóa 2017) và nộp ở bàn số 4-phòng Đào tạo
  • Cách 2 : Đăng ký cá nhân tại phòng Đào tạo (Dành cho HSSV các khối còn lại và HSSV diện ngừng học, không đang học tại Trường).

Để số liệu đăng ký được chính xác, HSSV chỉ được đăng ký theo 1 trong 2 cách nói trên.

- Ngày 29/5/2018 phòng Đào tạo sẽ thông báo danh mục môn học dự kiến mở lớp học kỳ phụ và hướng dẫn đóng học phí.

File đính kèm download tại đây